Nákupní košík
  -10% SLEVA NA DALŠÍ NÁKUP.
  DOPRAVA ZDARMA NAD 1490Kč
  VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Část I. – všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které jsou spotřebiteli
 • Část II. – všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Prodávající a provozovatel obchodu:

Doop trade s.r.o.

Se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava

IČO: 52 476 481

Zapsaný v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, ve vložce č.j. 138428/B

Kontaktní mailová adresa: hello@doopshop.cz

Infolinka : 0951 003 959

Adresa pro vrácení zboží : Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

Část I.

Všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které jsou spotřebiteli

Článek I.

Základní ustanovení obchodních podmínek

 1. První část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti stran kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Doop trade s.r.o., se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 čj. 138428/B a kupujícím-spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího.

  Kontakt na prodávajícího:

  e-mail: hello@doopshop.cz

  infolinka: 0951 003 959

  IČ DPH: SK2121036379

  DIČ: 2121036379

  Adresa pro vrácení zboží: Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

  V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

  Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

  banka: FIO BANKA

  Číslo účtu: 2502030364/2010

  Orgán dozoru vykonávající dohled:

  Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava

  Odbor výkonu dozoru

  Tel. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  fax č. 02/58 27 21 70

 2. Kupujícím se ve smyslu první části obchodních podmínek rozumí spotřebitel, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Článek II.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající má zejména následující povinnosti:
  1. dodat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém množství, jakosti a balení nebo jej vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu
  2. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (pokyny ve slovenském jazyce, daňový doklad apod.).
 1. Prodávající má právo na plné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 2. Prodávající má právo zrušit (zrušit) objednávku, pokud z důvodu prodeje zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění.
 3. Kupující má zejména následující povinnosti:
  1. převzít zboží
  2. včas uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží
 1. Kupující má právo dodat zboží v množství, jakosti, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře, tzn. j. objednávky.
 2. Závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“. V případě zjištění vyšší ceny si musí prodávající vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího bude smluvní vztah uzavřen. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o přijetí jeho objednávky.

Článek IV.

Ujednání o kupní ceně

 1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platbou platební kartou prostřednictvím GoPay, nebo platbou na dobírku (hotově nebo platební kartou). Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné. Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky.
 2. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží v termínu dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 4. Kupní cena zboží bude vždy potvrzena ve zpřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 5. Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží prodávající nabízí bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku. v daném čase na trhu.
 6. Původní cena (na webu je zpravidla zobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou předmětné zboží prodávající nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočítaná původní cena zůstává v platnosti iv případě, kdy je zboží zlevněno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dnů.

Článek V.

Dodání zboží a platební podmínky

 1. Objednávky vyřizuje prodávající v nejkratším možném čase, od 24 hodin do 5 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od data potvrzení objednávky. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc v dohodnuté lhůtě, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
 2. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy objednané zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, po závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 3. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží za něj převzala jiná osoba. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné. Skladné je ve výši 1€/den.
 4. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku při jejím doručení. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím má tento možnost odmítnout zboží převzít. O poškození zboží je dopravce povinen vyhotovit tzn. škodní zápis za přítomnosti a na žádost kupujícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto typu bude třeba prokázat.
 5. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v obchodních podmínkách odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny.
 6. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou zadáním nesprávné adresy kupujícího.
 7. Ke každé objednávce prodávající kupujícímu doručí mailem fakturu (daňový doklad).
 8. Způsoby plateb: platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platba platební kartou prostřednictvím GoPay, platba na dobírku u přepravce (hotově nebo platební kartou).

Článek VI.

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží je dodáno kupujícímu jeho převzetím nebo okamžikem jeho odběru přepravní společností.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo v momentě, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek VII.

Reklamační řád

 1. Podmínky reklamací, jakož i záruční podmínky jsou uvedeny v Reklamačním řádu zveřejněném na stránce doopshop.cz/reklamacni-rad/

Článek VIII.

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Prodávající přijal přiměřená opatření ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a podle nařízení GDPR. Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu pravidel, která najde na následujícím odkazu: Ochrana osobních údajů
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

Článek IX.

Odstoupení od kupní smlouvy a případy, kdy odstoupit od kupní smlouvy není možné

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o této skutečnosti ihned informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Prodávající a kupující se dohodli, že úhrada bude uskutečněna bezhotovostním převodem na oznámený bankovní účet kupujícího, pokud takový účet kupující nesdělí, na bankovní účet, z něhož kupující uhradil platby za zboží; v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.
 2. Mimo případy stanovené zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu lze do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé, při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:
  1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se
  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
  3. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží
 1. Prodávající poskytuje kupujícímu nad rámec zákonných práv i právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 30 dnů ode dne nákupu za podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, spolu s veškerým příslušenstvím. Výjimku tvoří CD a DVD nosiče, počítačové programy a hry, a zboží jehož vlastnosti vylučují jeho vrácení zejména (avšak ne výlučně) holicí strojky, epilátory, zastřihovače, vakuové čističe pórů, pilníky na chodidla, zubní kartáčky, sluchátka.

  Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů je však možné jen v případě dodržení následujících podmínek:

  Zboží nesmí být používáno, poškozeno, vráceno musí být v původním nepoškozeném balení as kompletním příslušenstvím pokud bylo dodáno.

  V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu bude zboží vráceno zpět spotřebiteli na náklady spotřebitele.

 2. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.
 3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu

  Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

  V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko https://doopshop.cz/customer-help/

 4. Kupující je s odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím na adresu: Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

  V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

 5. Zboží smí být použito pouze v takovém rozsahu, v jakém může spotřebitel vyzkoušet zboží v kamenném obchodě a zboží nesmí být poškozeno.
 6. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 7. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající a kupující se dohodli, že úhrada bude uskutečněna bezhotovostním převodem na oznámený bankovní účet kupujícího, popřípadě na bankovní účet, z něhož kupující uhradil platby za zboží; v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 8. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle těchto všeobecných obchodních podmínek předtím, než je mu zboží od kupujícího doručeno nebo dokud doručení kupující neprokáže. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět nebo po předložení dokladu o tom.
 9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito nebo poškozeno, případně je hodnota zboží snížena v důsledku takového zacházení s ním, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.
 10. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace.
 11. Kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2,- EUR do 150,- EUR.
 12. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  1. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy
  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
  3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze
  4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
  5. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím
  6. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil
  7. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy
  8. prodej knih nedodávaných v ochranném obalu
  9. případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vyjmut z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebován.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě, nebo se změnila cena ze strany dodavatele (výrobce) zboží. Pokud kupující zaplatil zálohu, bude mu tato uhrazena zpět do 14 pracovních dnů. V případě zrušení objednávky kontaktujte prodávajícího: e-mail: hello@doopshop.sk, tel: 0951 003 959.

Článek X.

Alternativní řešení sporů

 1. Kupující-spotřebitel je oprávněn využít alternativní způsob řešení sporů, a to tak, že se obrátí na prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující-spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 1/2003. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to například. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující-spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. E-mailový kontakt na prodávajícího: hello@doopshop.cz. Kupující-spotřebitel při podání návrhu postupuje podle zákona č. 12 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím vyplývající ze spotřebitelské smlouvy. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,00 EUR.
 2. Kupující-spotřebitelé jsou oprávněni aplikovat platformu řešení sporů online k řešení svých sporů v jazyku, který si zvolí. Kupující-spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 3. Je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména prostřednictvím e-mailových zpráv, nebo prostřednictvím listovních zásilek.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek. je splněna umístěním na internetové stránce doopshop.sk. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena.
 5. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č.j. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

Část II.

Všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Článek I.

Všeobecná ustanovení obchodních podmínek

 1. Druhá část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti stran kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Doop trade s.r.o., se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 čj. 138428/B a kupujícím-právnickou osobou, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího.

  Kontakt na prodávajícího:

  e-mail: hello@doopshop.cz

  infolinka: 0951 003 959

  IČ DPH: SK2121036379

  DIČ: 2121036379

  Adresa pro vrácení zboží:

  Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

  V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

  Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

  banka: FIO BANKA

  Číslo učtu: 2502030364/2010 

  Orgán dozoru vykonávající dohled:

  Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava

  Odbor výkonu dozoru

  Tel. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  fax č. 02/58 27 21 70

 1. Kupujícím se ve smyslu druhé části obchodních podmínek rozumí podnikatel, kterým je osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 2. Kupující-podnikatel bere na vědomí, že podmínky vztahující se na uzavřenou kupní smlouvu vyplývající z těchto obchodních podmínek mohou být odlišné než v první části obchodních podmínek.2502030364/2010 

Článek II.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající má zejména tyto povinnosti:
  1. dodat objednané zboží kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně
  2. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad atd.).
 1. Prodávající má právo na úplné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 2. Prodávající má právo zrušit (stornovat) objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění.

 

 1. Kupující má zejména následující povinnosti:
  1. převzít zboží
  2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu včas včetně nákladů na doručení zboží.
 1. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami smlouvy.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře, tzn. j. objednávky.
 2. Závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“. V případě zjištění vyšší ceny si musí prodávající vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího bude smluvní vztah uzavřen. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o přijetí jeho objednávky.

Článek IV.

Ujednání o kupní ceně

 1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platbou platební kartou prostřednictvím GoPay nebo platbou na dobírku (hotově nebo platební kartou). Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné. Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky.
 2. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží v termínu dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 4. Kupní cena zboží bude vždy potvrzena ve zpřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 5. Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží prodávající nabízí bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku. v daném čase na trhu.
 6. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištěné prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu doopshop.sk. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající Kupujícího informuje.

  Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména, avšak ne výlučně, následující případy:

 7. cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 8. u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
 9. sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slevy.

  Prodávající upozorňuje, že informační systém prodávajícího uvádí iu zboží se zjevně vadnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo zda jde o zjevnou vadu v ceně zboží, je proto Kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

 1. Původní cena (na webu je zpravidla zobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou předmětné zboží prodávající nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočítaná původní cena zůstává v platnosti iv případě, kdy je zboží zlevněno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dnů.

Článek V.

Dodání zboží a platební podmínky

 1. Objednávky vyřizuje prodávající v nejkratším možném čase, od 24 hodin do 5 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od data potvrzení objednávky. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc v dohodnuté lhůtě, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
 2. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy objednané zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, po závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 3. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží za něj převzala jiná osoba. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné. Skladné je ve výši 1€/den.
 4. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

 1. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v obchodních podmínkách odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny.

Článek VI.

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží je dodáno kupujícímu jeho převzetím nebo okamžikem jeho odběru přepravní společností.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo v momentě, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek VII.

Reklamační řád

 1. Podmínky reklamací, jakož i záruční podmínky jsou uvedeny v Reklamačním řádu zveřejněném na stránce doopshop.cz/reklamacni-rad/

Článek VIII.

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Prodávající přijal přiměřená opatření ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a podle nařízení GDPR. Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu pravidel, která najde na následujícím odkazu: Ochrana osobních údajů

Článek IX.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě či ceně určené těmito obchodními podmínkami. Prodávající musí o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající a kupující se dohodli, že úhrada bude uskutečněna bezhotovostním převodem na oznámený bankovní účet kupujícího, pokud takový účet kupující nesdělí, na bankovní účet, z něhož kupující uhradil platby za zboží; v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.
 2. Mimo případy stanovené zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu lze do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 3. Kupujícímu, kterým je podnikatel, může být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. Prodávající může účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 4. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek. je splněna umístěním na internetové stránce doopshop.sk. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena.
 2. V případě, je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována prostřednictvím e-mailových zpráv nebo prostřednictvím listovních zásilek.
 5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

V Bratislavě dne 15.5.2023

Doop trade s.r.o.

Se sídlem Karpatské náměstí 10A,

831 06 Bratislava

IČO: 52 476 481

   Doprava zdarma

   Nad 1490Kč

   Garance vracení zboží

   Zboží můžete vrátit do 30 dnů

   9 100+ výdejních míst

   Zboží si můžete vyzvednout osobně

   Bezpečný nákup

   Certifikát SSL