-10% SLEVA NA DALŠÍ NÁKUP.
  DOPRAVA ZDARMA NAD 1490Kč
  VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Část I. – reklamační řád pro osoby, které jsou spotřebiteli
 • Část II. – reklamační řád pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Prodávající a provozovatel obchodu:

Doop trade s.r.o.

Se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava

IČO: 52 476 481

Zapsaný v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, ve vložce č.j. 138428/B

Kontaktní mailová adresa: hello@doopshop.cz

Infolinka : 0951 003 959

Adresa pro vrácení zboží : Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

Část I.

Reklamační řád pro osoby, které jsou spotřebiteli

  1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží, nejpozději v den uzavření kupní smlouvy. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

  Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Není-li definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

  Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

  1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství).

   Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající místo záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

   V případě, že k výrobku není vystaven „Záruční list“, platí všeobecná záruční doba 24 měsíců, není-li dále uvedeno jinak. U použitých věcí je záruční doba 12 měsíců (§ 620 odst. 2 občanského zákoníku) a prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím, není-li dále uvedeno jinak, a pokud výrobce nebo prodávající nestanoví delší záruční dobu. Delší záruční doba je zpravidla vyznačena v „Záručním listě“ přikládaném k výrobku, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky.

  1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně, a lze tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Uplatní-li kupující reklamaci, pověřený pracovník prodávajícího je povinen jej o těchto výše uvedených právech poučit.
  1. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující i v případě, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, pokud stejná vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem chyb se rozumí, má-li věc současně alespoň tři chyby bránící jejímu řádnému užívání.
  1. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů ode dne nákupu bez uvedení důvodu za podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, spolu s veškerým příslušenstvím. Výjimku tvoří CD a DVD nosiče, počítačové programy a hry, a zboží jehož vlastnosti vylučují jeho vrácení zejména (avšak ne výlučně) holicí strojky, epilátory, zastřihovače, vakuové čističe pórů, pilníky na chodidla, zubní kartáčky, sluchátka.

   Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

   Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

   Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

   Prodávající a kupující se dohodli na tom, že prodávající v případě vrácení plateb v souvislosti s odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu tyto platby na účet označený kupujícím ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, případně na účet, který kupující sdělí mailovou poštou na poptávku prodávajícího, pokud takový účet neuvedl ve formuláři pro odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nesdělí účet, na který má vrátit prodávající platby, prodávající tyto platby zašle na účet, z něhož byly platby uhrazeny, pokud byly hrazeny platbou z účtu.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. nalepení ochranné fólie nebo skla na zařízení).

  V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v rámci lhůty 14 dnů a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení s zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

  Prodávající poskytuje kupujícímu nad rámec zákonných práv i právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 30 dnů ode dne nákupu za podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, spolu s veškerým příslušenstvím. Výjimku tvoří CD a DVD nosiče, počítačové programy a hry, a zboží jehož vlastnosti vylučují jeho vrácení zejména (avšak ne výlučně) holicí strojky, epilátory, zastřihovače, vakuové čističe pórů, pilníky na chodidla, zubní kartáčky, sluchátka.

  Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů je však možné jen v případě dodržení následujících podmínek:

  Zboží nesmí být používáno, poškozeno, vráceno musí být v původním nepoškozeném balení as kompletním příslušenstvím pokud bylo dodáno.

  V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu bude zboží vráceno zpět spotřebiteli na náklady spotřebitele.

  1. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího tak, že doručí zboží na adresu určenou prodávajícím – Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167 V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko a doručí prodávajícímu vyplněný formulář nazvaný Reklamace zboží, které je umístěno na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v dokumentu označeném Reklamace zboží pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží.

   Kupující je povinen zaslat reklamované zboží včetně příslušenství, bez kterého reklamované zboží nemožné používat a diagnostikovat (prodávající však doporučuje k reklamovanému zboží přiložit kompletní příslušenství v každém případě). Reklamované zboží by mělo být důkladně zajištěno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

   Prodávající doporučuje, aby kupující doložil platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, aby doložil i doklad o reklamaci; na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

   Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého doručeného příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížena o cenu nedodaného příslušenství.

   Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní (současně) všechny následující podmínky:

  1. doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím prodávajícímu,
  2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,
  3. doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží, jsou-li tyto údaje nezbytné k vyřízení reklamace.

  Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo prodávajícím pověřený zaměstnanec na vyřizování reklamací poučí spotřebitele o jeho právech podle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku; na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  Při předání zařízení pro ukládání dat k opravě doporučujeme kupujícímu zajistit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.

  Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch.

  Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

  Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vybavena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

  Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu vady. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné provést opravu či diagnostiku zařízení.

  1. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně užíván jako výrobek bez vady (tj. právo od kupní smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu výrobku za nový výrobek).
  1. V případě reklamace výrobku uplatněné během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení prodávající nebude od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud prodávající zamítne reklamaci výrobku uplatněnou po 12 měsících od koupě, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  1. Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží, které vzniknou zaviněním kupujícího a pokud vada nebo poškození vznikla/o zejména:
  • prokazatelně nesprávným používáním, v rozporu s návodem k používání (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu), nebo jiným nesprávným jednáním uživatele,
  • na základě mechanického poškození výrobku (např. pádem, rozbitím, poškozením vnějšího krytu výrobku),
  • nedovolenými zásahy do přístroje,
  • pokud vada vznikla běžným opotřebením,
  • nese-li předložený „Záruční list“ nebo doklad o koupi zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo než to, které je uvedeno v „Záručním listě“ nebo na dokladu o koupi,
  • u spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití podle zvláštních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,
  • v důsledku živelné katastrofy
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů (nekvalifikovaným zásahem se rozumí zásah jakékoli jiné osoby kromě prodávajícího nebo autorizovaného servisu),
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li chyba v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečete a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží používat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

  Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace v případě, je-li zboží nebo jeho součást znečištěna nebo nesplňuje základní hygienické podmínky.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. nalepení ochranné fólie nebo skla na zařízení).

  V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v rámci lhůty 14 dnů a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení s zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

  1. Při uplatnění reklamace je třeba prokázání následujících skutečností:
  • že kupující koupil výrobek u prodávajícího a za jakou cenu, kterou skutečnost kupující prokáže správně uvedeným číslem objednávky,
  • že se na výrobku v záruční době vyskytla vada (a nejedná se o vadu, na kterou se záruka ve smyslu čl. 10 tohoto Reklamačního řádu nebo platných právních předpisů nevztahuje,
  • v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než všeobecná záruční doba 24 měsíců, kupující prokáže, že se vada vyskytla v záruční době.

  V případě nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn neuznat reklamaci.

  1. Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový výrobek, začne běžet záruční doba od převzetí nového výrobku. V případě, že dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet záruční doba vztahující se na tuto novou součástku od převzetí této nové součástky.
  1. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
  1. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající doručí potvrzení o uplatnění reklamace spotřebiteli ihned; není-li to možné, potvrzení se doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za písemný doklad se považuje i mailová zpráva prodávajícího adresovaná kupujícímu o vyřízení reklamace.
  1. Kupující je povinen převzít si opravený reklamovaný výrobek, který zašle prodávající kupujícímu poštou, případně kurýrem. Odmítne-li kupující opravený reklamovaný výrobek převzít při jeho doručování, případně si opravený reklamovaný výrobek nepřebere v poskytnuté lhůtě pro převzetí zásilky a výrobek se vrátí prodávajícímu jako nepřevzatý, má prodávající právo výrobek prodat, a to po předchozím písemném upozornění a marném uplynutí dodatečné lhůty. 

  Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, nákladů prodeje a příslušného skladného kupujícímu. Skladné představuje částku 1 € za den včetně DPH.

  Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

  1. Prodávající doporučuje kupujícímu provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, dopravce je povinen s kupujícím ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis).
  1. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
  1. V případě, že kupující – spotřebitel (tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující – spotřebitel má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (dále i jen „žádost o nápravu“). Pokud by prodávající na takovou žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím – spotřebitelům prodávajícímu kupující má možnost a právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) ve smyslu zák. čj. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů a to příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam těchto subjektů alternativního řešení sporů je zveřejněn na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelských-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelských-sporov -1?csrt=12512515093069825273).

  Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Část II.

Reklamační řád, pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Prodávající a provozovatel obchodu:

Doop trade s.r.o.

Se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava

IČO: 52 476 481

Zapsaný v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, ve vložce č.j. 138428/B

Kontaktní mailová adresa: hello@doopshop.cz

Infolinka : 0951 003 959

Adresa pro vrácení zboží : Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167

V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko

  1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

   Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

   Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Není-li definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

   Prodávající odpovídá za vady zboží. Kupující, který není spotřebitelem (dále také jako „podnikatel“) je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího.

  1. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád, a to v těch částech, ve kterých se týká podnikatelů, zveřejněn na internetové stránce prodejce www.doopshop.cz. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
  1. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  1. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
  1. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
  1. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
  1. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
  1. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutno uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností kupujícího prokázat, že mechanické poškození výrobku nebylo možné ani při jeho důkladném prohlédnutí objevit ve 24 hodinové lhůtě. Nároky z později zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci kupující uplatnit jen prokáže-li, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně českého návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Kupující je oprávněn při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je kupující oprávněn sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení.
  1. Kupující je povinen při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení.
  1. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího, který zajistí opravu. Tehdy si kupující uplatní reklamaci tak, že doručí zboží na adresu Kterékoliv podací místo zásilkovny kde zadáte identifikační kód našeho e-shopu: 94829167 V případě nadrozměrného balíku je třeba zboží odeslání kurýrem dle Vašeho výběru na adresu: Doop trade s.r.o., Kragujevská 1, Žilina 01001, Slovensko a společně se zbožím doručí prodávajícímu vyplněný formulář nazvaný Reklamace zboží, které je umístěno na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

   Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v dokumentu označeném Reklamace zboží pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží.

   Kupující je povinen zaslat reklamované zboží včetně příslušenství, bez kterého reklamované zboží nemožné používat a diagnostikovat (prodávající však doporučuje k reklamovanému zboží přiložit kompletní příslušenství v každém případě). Reklamované zboží by mělo být důkladně zajištěno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

   Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, bylo-li v minulosti zboží reklamováno, doloží i doklad o reklamaci; na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

   Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého doručeného příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížena o cenu nedodaného příslušenství.

   Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní (současně) všechny následující podmínky:

  1. doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím prodávajícímu,
  2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,
  3. doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží, jsou-li tyto údaje nezbytné k vyřízení reklamace.

  Při předání zařízení pro ukládání dat k opravě doporučujeme kupujícímu zajistit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.

  Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch.

  Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

  Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vybavena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

  Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu vady. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné provést opravu či diagnostiku zařízení.

  1. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
  1. Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem upravena, reklamace podnikatelů ve smyslu tohoto reklamačního řádu se však naše společnost zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.
  1. Prodávající neodpovídá za vady a záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn, o kterých věděl nebo o kterých musel s přihlédnutím k okolnostem při uzavírání smlouvy vědět.
  1. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
  1. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
  • nepředložením dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
  • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
  • uplynutím záruční doby zboží,
  • nesprávným používáním, v rozporu s návodem k používání (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu), nebo jiným nesprávným jednáním uživatele,
  • na základě mechanického poškození výrobku (např. pádem, rozbitím, poškozením vnějšího krytu výrobku),
  • prokazatelnými nedovolenými zásahy do přístroje,
  • pokud vada vznikla běžným opotřebením,
  • nese-li předložený „Záruční list“ nebo doklad o koupi zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo než to, které je uvedeno v „Záručním listě“ nebo na dokladu o koupi,
  • u spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití podle zvláštních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,
  • v důsledku živelné katastrofy
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů (nekvalifikovaným zásahem se rozumí zásah jakékoli jiné osoby kromě prodávajícího nebo autorizovaného servisu),
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li chyba v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečete a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží používat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

  Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace v případě, je-li zboží nebo jeho součást znečištěna nebo nesplňuje základní hygienické podmínky.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. nalepení ochranné fólie nebo skla na zařízení).

  1. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.
  1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  2. předáním opraveného zboží,
  3. výměnou zboží,
  4. vrácením kupní ceny zboží,
  5. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  6. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
  7. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
  1. Záruční doba je 12 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami dle Obchodního zákoníku (§429 a násl. Obchodního zákoníku). U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující omezena.
  1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
  1. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původně vystavené faktury a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
  1. Nejprve může kupující požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí se bude postupovat dále podle zákona.
  1. Všechny záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky dle bodu 16 tohoto reklamačního řádu, bezplatné.
  1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat.
  1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
  1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující:
  2. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad (právní vady ve smyslu ust. § 433 a násl. obchodního zákoníku),
  3. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
  4. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  5. odstoupit od smlouvy.
  1. Volba mezi nároky uvedenými v bodě 25. kupujícímu náleží, jen oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Ukáže-li se však, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  1. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v bodě 26., má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  1. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
  1. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
  1. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout pro tento účel prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Tato lhůta musí být určena v souladu s bodem 13. tohoto reklamačního řádu pro podnikatele.
  1. Dokud kupující neurčí lhůtu pro vyřízení reklamace nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající oznámit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Pokud kupující bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek určení lhůty podle bodu 26.
  1. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodu 26., může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, upozorní-li prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při určení lhůty dle bodu 26. nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy . Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
  1. Kupující je povinen převzít si opravený reklamovaný výrobek, který zašle prodávající kupujícímu poštou, případně kurýrem. Odmítne-li kupující opravený reklamovaný výrobek převzít při jeho doručování, případně si opravený reklamovaný výrobek nepřebere v poskytnuté lhůtě pro převzetí zásilky a výrobek se vrátí prodávajícímu jako nepřevzatý, má prodávající právo výrobek prodat, a to po předchozím písemném upozornění a marném uplynutí dodatečné lhůty. .

   Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, nákladů prodeje a příslušného skladného kupujícímu. Skladné představuje částku 1 € za den včetně DPH.

   Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

  1. Pro účely tohoto reklamačního řádu je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.
  1. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.
  1. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle tohoto reklamačního řádu, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
  1. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

  Doop trade s.r.o.

  Se sídlem Karpatské náměstí 10A,

  831 06 Bratislava

  IČ: 52 476 48

   Doprava zdarma

   Nad 1490Kč

   Garance vracení zboží

   Zboží můžete vrátit do 30 dnů

   9 100+ výdejních míst

   Zboží si můžete vyzvednout osobně

   Bezpečný nákup

   Certifikát SSL