Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost Doop s.r.o.

Kontaktní údaje provozovatele jsou Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov

Provozovatel zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu. Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

“Osobní údaje” veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen “dotčená osoba”); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ Katogória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, účtovný systém
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, účtovný systém
ochrana práv a majetku kamerovým systémom článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku
zamestnanci, návštevníci predajne, … bežné osobné údaje 14 dní žiadni príjemcovia
zasielanie marketingových materiálov článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákazníci bežné osobné údaje Do odvolania súhlasu mailchimp
identifikácia užívateľa webstránky článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky bežné osobné údaje 60 dní Google, Facebook,

Heureka

prihlásenie sa užívateľa do online služieb článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky bežné osobné údaje počas trvania registrácie žiadni príjemcovia

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonnou nebo smluvní požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky

Článek III

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte: info@doop.shop